Thetford Sanitærvæske Aqua Kem Green Concentrated 750ml

kr 145,00

Tomt på lager

Kategori:

Beskrivelse

Thetford Sanitærvæske Aqua Kem Green Concentrated 750ml

En liten, effektiv og miljøvennlig 2 ganger konsentrert sanitærvæske for daglig bruk i avfallstanken.

Svært gode luktnøytraliserende egenskaper.

Løser opp avføring og gjør tanken lettere å tømme.

Praktisk liten flaske = lavere vekt og tar mindre plass!

 

 

Farlig ved svelving!

Gir alvorlig øyeskade!

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

 

Fare! Inneholder: Sodium alkylbenzenesulphonate; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Gir alvorlige øyeskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Samle opp spill. Avhending av innhold og beholder leveres til innsamlingssteder for farlig avfall og spesialavfall.